โครงการอบรม เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์

    เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Ethics for Lecturer จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

Scroll to Top