ITA 2021

MORE OPEN, MORE TRANSPARENT

ประกาศเจตจำนงค์

ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส

มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร