โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 และ วันที่ 25 ก.พ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการอบรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน

Scroll to Top