สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะกรรมการบริหารสถาบัน ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประกาศเจตนารมณ์ รูปแบบออนไลน์ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

Scroll to Top