จากโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านยาเสพติด และ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม “KMITL Walking Street of Art” ที่รังสรรค์งานศิลปะบนถนนไจก้า ถนนภายในของ สจล. ซึ่งเป็นถนนสำหรับการเดินเท้าที่ปลอดภัยให้กับ นักศึกษา และบุคลากร สจล. ทุกคน ซึ่งภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำไอเดียจากสถาบันมาขยายสู่วิชาเรียน ช่วยให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ปรับภูมิทัศน์ เชื่อมโยงสังคม และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 

Scroll to Top