คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการประชุม ITA

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อทำความเข้าใจในกรอบการดำเนินงาน ขั้นตอนการประเมินฯ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน และปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ITA ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์

พร้อมกับถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตโดยมีรศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)

รวมถึงถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ นำโดยคณบดี และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

Scroll to Top