สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร

 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน

Scroll to Top