พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการฯ นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมทบทวนและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน และปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม และแผนการดำเนินงาน ITA

๓. จัดทำภาพถ่ายแสดงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน

๔. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หน้าอาคารทุกอาคารของหน่วยงาน โดยใช้สโลแกน “วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร”

Scroll to Top