วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประกาศเจตจำนงสุจริต
ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส
( 1 มีนาคม 2564 )

#KMITL #IMSE #ITA

Scroll to Top