บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมใจ สร้างองค์กร “โปร่งใสและซื่อตรง”
     เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารงาน และการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากร นอกจากนี้งานประกันคุณภาพการศึกษายังได้ให้ข้อมูลแก่บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน อีกด้วย

     ในการนี้บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตและรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน

Scroll to Top