ป.ช.ช. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.ช.) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถาบัน โดยสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประเมินแบบวัด EIT ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Scroll to Top