โครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย

     งานตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Scroll to Top