ข้อมูลสาธารณะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ประกาศสถาบัน หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน  

  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับ เรื่องร้องเรียน  

  แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

  ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการห้ามสินบน  

  ประกาศสำนักงานสภาสถาบัน เรื่อง นโยบายห้ามรับสินบน  

  แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์  

  O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  แสดงกิจกรรมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน  

  กระทรวง อว. จับมือ สจล. เปิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกลุ่มการแพทย์  

  การประชุมเพื่อรับฟังและซักถามนโยบายของสถาบัน ครั้งที่ 1  

  การประชุมเพื่อรับฟังและซักถามนโยบายของสถาบัน ครั้งที่ 2  

  สจล.ลงนาม MOU ร่วมกับ 12 หน่วยงานพันธมิตร