ข้อมูลสาธารณะ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี