การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

O29 - รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดป้องกันการทุจริต

Scroll to Top