ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี