ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

  O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี