ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • กฎหมายภายในสถาบันตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้
  1. พ.ร.บ.สถาบัน พ.ศ. 2551
  2. กฎหมายการบริหารสถาบัน
  3. กฎหมายการบริหารงานบุคคล
  4. กฎหมายการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
  5. กฎหมายการบริหารการศึกษา
  6. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
  7. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดป้องกันการทุจริต

Scroll to Top