คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

“ทุจริตสินบน มีความผิด ต้องรับโทษทางวินัย”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด