“ทุจริตสินบน มีความผิด ต้องรับโทษทางวินัย”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด

Scroll to Top