ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

 แผนดำเนินงาน

  O10 - แผนดำเนินงานประจำปี

  O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

  O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติการ

  O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

  คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  

  คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์  

  คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  

  คู่มือการกรอกแบบมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564  

  คู่มือการใช้โปรแกรม ระบบประเมินคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (PBP)  

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานนิติการ (การตอบข้อหารือ ให้คำวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และการตีความกฎหมาย)  

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานนิติการ (การตรวจร่างสัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ)  

  O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  Service Level Agreement : SLA ข้อตกลงระดับการให้บริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล  

  คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  

  การให้บริการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

  คู่มือการให้บริการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ  

  ขั้นตอนการให้บริการสำนักงานคลัง  

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำนักบริการคอมพิวเตอร์  

  คู่มือการให้บริการสำนักหอสมุดกลาง  

  คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา 2563)  

  คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

  O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล  

  ข้อมูลการให้บริการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  

  สถิติการให้บริการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  

  สถิติการให้บริการ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

  สถิติการให้บริการเบิกค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564  

  สถิติการให้บริการสำนักหอสมุดกลาง  

  O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  รายงานความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  

  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวมสำนักหอสมุดกลาง  

  ผลสำรวจความพึงพอใจสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2564  

  รายงานร้อยละความพึงพอใจ การให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2562-2563  

  ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน  

  ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

  O17 - E–Service

  E–Service สำนักทะเบียนและประมวลผล  

  ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 / 2564  

  ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

  E-Service สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

  ระบบสืบค้นข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

  วารสาร Current Applied Science and Technology (CAST)  

  คลินิกวิจัย (RESEARCH CLINIC)  

  ระบบการตรวจสอบการจ่ายเงิน  

  ระบบ E–Service ของสำนักหอสมุดกลาง