โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สถาบันได้มีการจัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ (บุนนาค) ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานตรงตามแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น