สจล.ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงาน

สจล.ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์