การประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้