อบรมหัวข้อการเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร

อบรมหัวข้อการเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร

งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน จัดการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร” โดยมีอาจารย์พงษ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน เป็นประธานเปิดและได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา8.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์