อบรมการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

อบรมการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
( Integrity and tranperency Assessment : ITA )
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง