โครงการองค์กรโปร่งใสด้วยการร่วมใจสร้างแผนกลยุทธ์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

โครงการองค์กรโปร่งใสด้วยการร่วมใจสร้างแผนกลยุทธ์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เข้าร่วมโครงการองค์กรโปร่งใสด้วยการร่วมใจสร้างแผนกลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างเป้าหมาย และวัดประสิทธิภาพ (Objective and Key Results, OKR) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน