โครงการสัมมนา “การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม” ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 2

โครงการสัมมนา “การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม” ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 2

โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 2 เรื่อง “การประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม” ตั้งแต่วันที่ 9 -11 มกราคม 2563 ่ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง