สจล.จัดอบรมเหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าปฏิบัติการควบคุมภายใน

สจล.จัดอบรมเหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำนักงานสภาสถาบัน สจล. จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคุณมารุต ปรียากร วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาบรรยายเมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์