นิทรรศการ สัปดาห์รณรงค์ความโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

นิทรรศการ สัปดาห์รณรงค์ความโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสำหนักหอสมุดกลาง และองค์กรนักศึกษา สภาสถาบัน สจล. เชิญชวนนักศึกษาลูกพระจอมเกล้า ชมนิทรรศการ สัปดาห์รณรงค์ความโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 17-19 มนาคม 2563