คณะอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรม เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 63

คณะอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรม เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 63

คณะอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรม เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 27 พ.ค. 63 ณ ห้อง AI 504 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. เพื่อสร้างความเข้าใจข้อคำถามของแบบสอบถาม และสื่อสารข้อมูล/การดำเนินการของคณะที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะอุตสาหกรรมอาหารรับทราบโดยทั่วกัน และนำความรู้ไปพัฒนาการทำงานตามพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมอาหาร